Mål

Skoldatateket ska
  •  verka för att IT-baserade verktyg blir naturliga redskap för elever i behov av särskilt stöd
  •  stimulera och utveckla lösningar så att eleverna kan ta eget ansvar för sitt lärande
  • verka för att elever får hjälpmedel och verktyg så att inkludering möjliggörs 
  •  ge personalen ökad kompetens om IT-baserade verktyg och hur dessa kan skapa stimulerande lärandesituationer
  • erbjuda elever och personal att prova alternativa verktyg och pedagogiska program
  • erbjuda lämpliga program/appar som stödjer lärandet
  • ge handledning och support kring verktygen och programmen
  • ge råd kring programvara och vid behov samordna inköp samt bevaka och utvärdera nyheter inom området
  • samverka med berörda myndigheter, andra organisationer och andra kommuner i regionen
  • ge råd och stöd till föräldrar