Rutiner

För att få stöd från Skoldatateket görs en vanlig ärendeanmälan om särskilt stöd enligt Nilaskolans rutiner kring detta. Rektor fattar beslut om och i så fall vilket stöd som eleven ska få.  

Det är viktigt att komma ihåg att skoldatatek och stöd genom digitala hjälpmedel inte handlar bara om prylar och teknik. Förhållningssätt, arbetssätt och undervisningsmetoder är minst lika viktigt för att eleven med behov av stöd ska kunna utvecklas, lära och prestera så bra som möjligt.